Covid-19

Melding til alle elevar, føresette og tilsette ved Ørsta VGS

Skriv ut

Vi er no godt inne i skuleåret og vi har iverksette fleire tiltak med tanke på smittevern. Vi vil med dette minne om at formåla med tiltaka er å begrense smittespredning av covid-19, og viser til FHI sine tre grunnpilarene for å bremse smittespreiing i prioritert rekkefølgje:

1. Sjuke personar skal ikkje være i/på skulen

2. God hygiene

3. Redusert kontakt mellom personar

Ved skulen har vi plassert ut desinfeksjon for hender ved alle innganger til skulen sine bygg, samt ved alle klasserom. Det er viktig at alle kjem inn på skulen sine bygg og/eller klasserom nytter seg av desse. Det er og viktig at ein overheld retningslinjer m.t.p. avstand til personar ein ikkje er i "kohort" med jmf veileder.