Timeplan og organisering på raudt nivå

I høve at skulen no er sett til å ha undervisning på RAUDT nivå er det utarbeidd ein plan for fordeling av klasser MED OPPMØTE på skulen og heimeskule på TEAMS. I oppsettet har dei ulike klassene to til tre dagar OPPMØTE PÅ SKULEN i veka. Utplassering går etter avtale uavhengig av denne planen om ikkje anna er avtalt.

Skriv ut

ALLE KLASSENE FØLGJER ORDINÆR TIMEPLAN OM IKKJE NOKO ER AVTALT MED FAGLÆRAR. (td: ulike vurderingssituasjonar)  Sjå TEAMS for detaljer i faget for heimeskule

Dette inneber m.a. at:

 • Skulen legg til rette for minst mogleg kontakt mellom elevane, spesielt mellom elevar i ulike klasser.
 • Elevane ikkje sit to-og-to eller i grupper, dei sit ein-og-ein med minst ein meter mellom seg i klasseromma.
 • Inventar og utsyr som blir brukt av ulike elevar/tilsette blir reingjort mellom kvar brukar.
 • At i all opplæring, også dei praktiske faga og kroppsøving blir aktiviteten planlagt utan fysisk kontakt.
 • Når ein er på skulen skal ein opphalde seg på tilviste klasserom.
 • Opphald i trapper, korridorar og fellesareal i friminutt/fritimar er ikkje lov.
 • Besøk i andre klasser ikkje skal skje om det ikkje det er lagt til rette for av lærar.
 • At ein IKKJE deler personleg utstyr med andre elevar

Vi minner om dei grunnleggande prinsippa for smittevern:

 • Ver heime viss du er sjuk (luftvegssymptom)
 • Ver nøye med hoste- og handhygiene
 • Hald avstand og unngå fysisk kontakt

 

Organisering veke 1 og 2

Tysdag 04.01: 

All ordinær undervising skjer som heimeundervising i TEAMS etter timeplan.

Onsdag 05.01:

All ordinær undervising skjer som heimeundervising i TEAMS etter timeplan.

Torsdag 6.1 og fredag 7.1:

Veksling mellom skule og teams

 

Veke 2;

Veksling mellom skule og teams