Skulestart

Velkomen som elev ved Ørsta vidaregåande skule.

Det er ei stor glede å få ønskje deg velkomen til eit nytt skuleår og til vidaregåande opplæring ved Ørsta vidaregåande skule. Vi legg til rette for at du skal få eit godt skuleår med fokus på likeverd, omsorg og respekt for medelevar og tilsette.

Elevhandboka vil ligge digitalt og gjordt tilgjengeleg på teams, inneheld mykje viktig informasjon som du og dine føresette må lese. Der finn du bl.a. skulen sitt ordensreglement, kriterium for vurdering/karaktersetting og mange praktiske opplysningar.

PC – Du har fått ein SMS med lenke til val mellom bestilling av pc eller ikkje. Viss du ikkje har svart på denne, kan du gå inn på denne https://skolestart.mrfylke.no/#/. Dersom du har valt å kjøpe berbar PC sjølv, må denne vere klar til skulestart.

Forbruksmateriell brukt til å lage noko til deg sjølv, blir fakturert i november og april.

Har du rett til skuleskyss? Sjå meir og søk her:

https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/opplaering-i-skole/skoleskyss/skoleskyss-i-vgs

Merk - har du skysskort frå før, så skal dette brukast vidare med ny aktivering etter søknad.

Lånekassen

Vi oppmodar alle om å søkje stipend, då utstyrsstipend vert gitt til alle. Sjå info på denne sida

Lukke til med lærerike yrkesfagutdannings år ved Ørsta vidaregåande skule!

«der meistring skjer gjennom aktivitet og utforsking»

 

Med venleg helsing

Roger A. Fylling

Snarvegar

Dokumenter